Magánjogot Oktatók Egyesületének Közgyűlése

2017. május 26. - 2017. május 26. 15:30 - 17:00

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Bizonyára értesültek arról az örömteli hírről, hogy 2017-ben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszéke szervezésében kerül megrendezésre a magánjogot oktatók XI. országos konferenciája.

A Magánjogot Oktatók Egyesülete Alapszabályának 17. §-a alapján ezúton

meghívom

az egyesület tagjait, a Magánjogot Oktatók Egyesülete éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2017. május 26. napja (péntek) 15:30
A közgyűlés helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar III. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

 1. Az Elnökség 2016. évi beszámolójának megvitatása, elfogadása
 2. Az Egyesület 2016. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása
 3. Az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztása
 4. A 2017. évre esedékes tagdíj összege és a befizetés határidejének meghatározása
 5. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének (pénzügyi tervének) elfogadása, döntés az Egyesület vagyona felhasználásának főbb elveiről, az Egyesület működésével kapcsolatos kérdések megvitatása
 6. Egyebek.

A Közgyűlés egyes napirendi pontjaihoz az Elnökség 2016. évre vonatkozó beszámolója, a Magánjogot Oktatók Egyesületének pénzügyi beszámolója, közhasznúsági jelentése és mérlege, illetve a 2017. évre szóló pénzügyi terve más előkészítő anyagokkal együtt 2017. május 10-ig kerül e-mailen kiküldésre.

Az Alapszabály 18. §-a szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%-a+1 fő jelen van.

Az Alapszabályban 18. §-ában foglaltak alapján a határozatképtelenség megállapítása esetére a megismételt Közgyűlést az eredeti tárgysorozattal a következők szerint hívom össze.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 26. napja (péntek) 15:45.megismételt közgyűlés helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar III. előadó (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az Alapszabály 18. §-a szerint a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Egyesület új tisztségviselőinek megválasztása a 2017. évi Közgyűlésen
Az Egyesület tisztségviselőinek mandátuma 2017-ben lejár. Az Alapszabály 28. §-a a) pontja értelmében  a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása.
Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései:
36. §. (1) Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, az öt elnökségi tag és a titkár.
(2) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja. Megbízatásuk a megválasztásuk napjától 2 évre szól. A mandátum lejárta után e tisztségre újra megválaszthatók.
40. § (1) Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma öt, tagjait a Közgyűlés választja. Megbízatásuk a megválasztásuk napjától 2 évre szól. Megalakulását követően tagjai közül elnököt választ. A mandátum lejárta után e tisztségre újra megválaszthatók.

A Közgyűlés gördülékeny lebonyolítása érdekében (a szavazólapok előre történő elkészíthetősége érdekében) a jelölésre 2017. május 12. napján (péntken) 12:00-ig kívánunk lehetőséget biztosítani.
Kérem ezért a Tisztelt Egyesületi Tagokat, hogy javaslataikat e határidőn belül tegyék meg az egyesület tisztségviselőinek személyére akár saját maguk, akár mások jelölésével az alábbiak szerint:

 • 1 elnök
 • 1 alelnök
 • 5 elnökségi tag
 • 1 titkár
 • 5 ellenőrző bizottsági tag.

Jelen levelemhez mellékelem az egyesület tagjainak névsorát.

A jelöléseket kérjük a maganjog@gmail.com email-címre eljuttatni 2017. május 12. (pénteken) 12.00-ig.

E jelölőlista alapján szavaz a jelöltek személyéről és választja meg az Egyesület tisztségviselőit a Közgyűlés.

A Közgyűlésen olyan jelöltekre tudunk szavazni, akik a jelöltséget legkésőbb a Közgyűlésen elfogadják. Az elfogadás történhet a Közgyűlésen tett személyes szóbeli nyilatkozat útján vagy teljes bizonyító erejű, a közgyűlésre papír alapon eljuttatott magánokiratba foglalt módon. A beérkezett jelölésekről az Elnökség nem küld előzetes tájékoztatót, ezért kérem a jelölőket, hogy tájékoztassák az általuk jelölt személyt a jelölés tényéről és az elfogadó nyilatkozat szükségességéről.

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítok!

Szeged, 2017. május 1. napján

Dr. Görög Márta
az egyesület elnöke

© 2017 Magánjogot Oktatók Egyesülete